Pasi atestare vehicul istoric / inscriere in club

1Iti faci cont pe site-ul Retromobil
2Completezi formularul atestare / inscriere club
3Primesti raspunsul in cont si pe e-mail

Retromobil Club Romania

Autoritatea nationala FIVA


Atestare Vehicul

Evenimente
Retromobil

Va rugam sa va creati cont pentru a accesa site

PREV
NEXT
FIVA logo

Participă la Chestionarul Internațional FIVA 2020 despre Vehicule Istorice aici!

Vehiculul momentului

Apartine membrului: Lascar Grigore Ion

Decizii importante ale Comitetului Director:

Stimați membri ai Asociației,

 

Urmare a dispozițiilor art. 63 din Legea 129/2019 prin care s-a statuat obligația asociațiilor și fundațiilor de a proceda la completarea actului constitutiv și al statutului cu datele de identificare ale membrilor asociați (numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea și codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate și respectiv domiciliul, reședința și sediul social),

 

Având în vedere totodată că în cadrul dosarului nr. 17505/4/2020 având ca obiect aprobarea modificărilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară din anul 2020 instanța ne-a pus în vedere să completăm actul constitutiv și statutul asociației cu aceste informații (consultați adresa instanței aici), precum și să depunem copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identității membrilor asociați, respectiv C.I. pentru persoane fizice și CUI pentru persoane juridice, sub sancțiunea dizolvării asociației, rezultă neîndoielnic necesitatea de a colecta aceste informații și documente de la toți membrii asociației Retromobil Club România, indiferent de categoria din care fac parte, respectiv membri activi, membri titulari, membri fondatori, membri simpatizanți și membri de onoare.

 

Prin urmare, vă solicităm ca în termen de cel mult 10 zile de la primirea e-mailului să transmiteți copia cărții de identitate / a CUI-ului pentru a vă putea menține calitatea de membru al Asociației Retromobil Club România. Actele solicitate pot fi transmise prin e-mail, la adresa secretariat@retromobil.ro sau prin poștă / curier la adresa asociației, Str. Zeicani, nr.13A, sector 4, București.

Refuzul Dvs. de a trimite documentele de identificare solicitate în termenul indicat, echivalează cu renunțarea la calitatea de membru al asociației Retromobil Club România și pierderea tuturor drepturilor aferente.

 

Nota: Veți putea redobândi calitatea de membru în baza unei noi cereri, însoțită de documentele necesare și achitarea taxelor prevăzute de statut, însă cu limitările prevăzute de statut (privind exercitarea anumitor drepturi de către membri care nu au o vechime minimă), de aceea, pentru a evita aceste proceduri și neplăceri, vă rugăm să tratați cu atenție prezentul e-mail și obligațiile legale care ne incumbă.

 

Notă ref. depunerea declarației privind beneficiarii reali ai asociației: Menționăm că subscrisa și-a îndeplinit obligația prevăzută de art. 7 alin. (1) lit. c indice 2 din O.G. 26/2000, privind depunerea declarației autentificate privind beneficiarii reali ai asociației, care, în accepțiunea Legii 129/2019 în cazul asociațiilor și fundațiilor sunt membrii organelor de conducere. 

 

Notă ref. GDPR: Până în prezent, ne-am limitat la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal strict necesare în vederea îndeplinirii scopului asociației (respectând astfel principiul proporționalității), în conformitate cu politica privind datele cu caracter personal adoptată la nivelul Asociației, însă, având în vedere că printr-o normă legală având caracter imperativ se impune în sarcina subscrisei colectarea și prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal existente în cartea de identitate, prelucrarea acestor date se va face ca urmare a caracterului obligatoriu al legii. De asemenea, transmiterea cărții de identitate de fiecare dintre Dvs. echivalează totodată cu acordul pentru prelucrarea acestor date ale Dvs. existente în cartea de identitate / pașaport.

 

Extras din legislația aplicabilă cu caracter imperativ:

 

Extras din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Art. 63. -

3În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, asociațiile și fundațiile au obligația completării documentelor conform cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, prevederile art. 7 aplicându-se în mod corespunzător. La expirarea termenului, asociațiile și fundațiile care nu s-au conformat obligației se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate, în condițiile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.

*) Potrivit art. XI alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020, termenul prevăzut de art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, pentru completarea documentelor conform cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgență se suspendă depunerea declarației și completarea documentelor.

*) Potrivit art. unic alin (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2020, pentru anul 2020, termenul prevăzut la art. 63 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, privind obligația de completare a documentelor potrivit cerințelor prevăzute la art. 6, 7, 16 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, este 1 noiembrie 2020.

 

Extras din O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

Art. 6.

(1)2 În vederea dobândirii personalității juridice, membrii asociați încheie actul constitutiv și statutul asociației, în formă autentică sau atestată de avocat.

(2)3 Actul constitutiv cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:

a) datele de identificare ale membrilor asociați: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea și codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate și, după caz, domiciliul sau reședința ori adresa sediului social; - litera a fost modificată prin Lege 129/2019

b) exprimarea voinței de asociere și precizarea scopului propus;

c) denumirea asociației: denumirea va conține în mod obligatoriu cuvântul «asociație». Denumirea exprimată într-o limbă străină va cuprinde și traducerea în limba română.21/07/2019 - litera a fost modificată prin Lege 129/2019

d) sediul asociației;

e)1 durata de funcționare a asociației - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;Doctrină (1)

f)3 patrimoniul inițial al asociației; activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 lei și este alcătuit din aportul în natură și/sau în bani al asociaților. În cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a actului constitutiv și a statutului este obligatorie;Jurisprudență, Doctrină (3)04/04/2016 - litera a fost modificată prin Lege 46/2016

g)1 componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale asociației;Doctrină (1)

h)2 persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice;Doctrină (2)

i) semnăturile membrilor asociați.

(3)3 Statutul cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:Jurisprudență, Doctrină (2)07/10/2014 - Derogare prin Ordonanţă de urgenţă 64/2013.

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepția celor precizate la lit. g) și h);

b) precizarea scopului și a obiectivelor asociației;Jurisprudență

c) modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat;Jurisprudență

d) drepturile și obligațiile asociaților;

e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociației;

f) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale asociației;

g) destinația bunurilor, în cazul dizolvării asociației, cu respectarea dispozițiilor art. 60.Jurisprudență

(4) În cazul în care din asociație fac parte persoane ale căror nume sau ale căror denumiri sunt redactate într-o altă grafie decât cea latină, numele sau denumirile sunt transliterate în grafia latină, conform actelor de identitate, respectiv actelor de înființare emise de autoritățile statului de apartenență ori statului român și sunt folosite în forma astfel transliterată ori de câte ori aceste persoane sunt prevăzute în documentele oficiale ale asociației.21/07/2019 - alineatul a fost introdus prin Lege 129/2019.

 

Art. 7.

(1)1 Oricare dintre membrii asociați, pe baza împuternicirii date în condițiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de înscriere a asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție urmează să-și aibă sediul.

(2)2 Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele documente:

a) actul constitutiv;

b) statutul asociației;

c)2 actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial;

c1) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identității membrilor asociați;21/07/2019 - litera a fost introdusă prin Lege 129/2019.

c2) declarație pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei care, în temeiul alin. (1), formulează cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociației, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința;".21/07/2019 - litera a fost introdusă prin Lege 129/2019.

d)1 dovada disponibilității denumirii eliberată de Ministerul Justiției sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.

 

Consiliul Director RCR
16 septembrie 2020

Autentificare

SUS